2015 – Ergebnisse

Westfalentrophy 2015 - Ergebnisse:

AVD HISTORIC RACE CUP:
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-ZEITTRAINING_1-LAPBYLAP
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-ZEITTRAINING_1-GESAMT
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-ZEITTRAINING_2-LAPBYLAP
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP_ZEITTRAINING_1+2-GESAMT

FFR:
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_1_FFR-GESAMT
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_1_FFR-KLASSEN
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_1_FFR-LAPBYLAP

2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_2_FFR-GESAMT
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_2_FFR-KLASSEN
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_2_FFR-LAPBYLAP

HRA:
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_1_HRA-GESAMT
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_1_HRA-KLASSEN_
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_1_HRA-LAPBYLAP

2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_2_HRA-GESAMT
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_2_HRA-KLASSEN
2015_AVD_HISTORIC_RACE_CUP-RENNEN_2_HRA-LAPBYLAP

BHC:
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-ZEITTRAINING_1-GESAMT
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-ZEITTRAINING_1-LAPBYLAP
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-ZEITTRAINING_2-GESAMT
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-ZEITTRAINING_2-LAPBYLAP

2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-RENNEN_1-GESAMT
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-RENNEN_1-KLASSEN
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-RENNEN_1-LAPBYLAP

2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-RENNEN_2-GESAMT
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-RENNEN_2-KLASSEN
2015_BELGIAN_HISTORIC_CUP-RENNEN_2-LAPBYLAP

BYC:
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-ZEITTRAINING_1-GESAMT
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-ZEITTRAINING_1-LAPBYLAP
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-ZEITTRAINING_2-GESAMT
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-ZEITTRAINING_2-LAPBYLAP

2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-RENNEN_1-GESAMT_
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-RENNEN_1-KLASSEN_
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-RENNEN_1-LAPBYLAP_

2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-RENNEN_2-GESAMT
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-RENNEN_2-KLASSEN
2015_BELGIAN_YOUNGTIMERS-RENNEN_2-LAPBYLAP

CTT:
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_1-GESAMT
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_1-LAPBYLAP
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_2-GESAMT
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_2-LAPBYLAP

2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_1-GESAMT
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_1-KLASSEN
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_1-LAPBYLAP

2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_2-GESAMT
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_2-KLASSEN
2015_CUP_+_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_2-LAPBYLAP

DMV BMW:
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-FREIES_TRAINING-GESAMT
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-FREIES_TRAINING-LAPBYLAP
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-ZEITTRAINING-GESAMT
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-ZEITTRAINING-LAPBYLAP

2015_DMV_BMW_CHALLENGE-RENNEN_1-GESAMT
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-RENNEN_1-KLASSEN
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-RENNEN_1-LAPBYLAP

2015_DMV_BMW_CHALLENGE-RENNEN_2-GESAMT
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-RENNEN_2-KLASSEN
2015_DMV_BMW_CHALLENGE-RENNEN_2-LAPBYLAP

STT:
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-FREIES_TRAINING-GESAMT
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-FREIES_TRAINING-LAPBYLAP

2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_1-GESAMT
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_1-STARTGRUPPEN
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_1-LAPBYLAP

2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_2-GESAMT
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_2-STARTGRUPPEN
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-ZEITTRAINING_2-LAPBYLAP

2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_1-GESAMT
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_1-KLASSEN
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_1-LAPBYLAP

2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_2-GESAMT
2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_2-KLASSEN 2015_SPEZIAL_TOURENWAGEN_TROPHY-RENNEN_2-LAPBYLAP

Kampf der Zwerge:
2015_KAMPF_DER_ZWERGE-ZEITTRAINING-GESAMT
2015_KAMPF_DER_ZWERGE-ZEITTRAINING-LAPBYLAP

2015_KAMPF_DER_ZWERGE-RENNEN_1-GESAMT
2015_KAMPF_DER_ZWERGE-RENNEN_1-KLASSEN
2015_KAMPF_DER_ZWERGE-RENNEN_1-LAPBYLAP

2015_KAMPF_DER_ZWERGE-RENNEN_2-GESAMT
2015_KAMPF_DER_ZWERGE-RENNEN_2-KLASSEN
2015_KAMPF_DER_ZWERGE-RENNEN_2-LAPBYLAP

Nordschleife:

FHR:
2015_FHR-ZEITTRAINING-GESAMT
2015_FHR-ZEITTRAINING-LAPBYLAP

2015_FHR-RENNEN-GESAMT
2015_FHR-RENNEN-KLASSEN
2015_FHR-RENNEN-LAPBYLAP

RCN:
2015_RCN_RENNEN-RENNEN-GRUPPEN
2015_RCN_RENNEN-NRENNEN-LAPBYLAP
2015_RCN_RENNEN-RENNEN-GESAMT

2015_RCN_RENNEN-ZEITTRAINING-GRUPPEN
2015_RCN_RENNEN-ZEITTRAINING-LAPBYLAP
2015_RCN_RENNEN-ZEITTRAINING-GESAMT

2015_RCN_RENNEN-RENNEN-Zwischenergebnis_10Runden
2015_RCN_RENNEN-RENNEN-KLASSEN
2015_RCN_RENNEN-RENNEN-MANNSCHAFT

Youngtimer:
2015_YOUNGTIMER_TROPHY-RENNEN-GESAMT
2015_YOUNGTIMER_TROPHY-RENNEN-LAPBYLAP
2015_YOUNGTIMER_TROPHY-RENNEN-KLASSEN

2015_YOUNGTIMER_TROPHY+FHR-ZEITTRAINING-GRUPPEN
2015_YOUNGTIMER_TROPHY-ZEITTRAINING-LAPBYLAP
2015_YOUNGTIMER_TROPHY-ZEITTRAINING-GESAMT

VFV-GLPpro:
2015_VFV-GLPPRO_FORMEL-_UND_SPORTWAGEN_WERTUNGSLAUF_GESAMT
2015_VFV-GLPPRO_FORMEL-_UND_SPORTWAGEN$WERTUNGSLAUF_KLASSEN
2015_VFV-GLPPRO_FORMEL-_UND_SPORTWAGEN_FREIES_TRAINING_LAPBYLAP
2015_VFV-GLPPRO_FORMEL-_UND_SPORTWAGEN_PFLICHTTRAINING_LAPBYLAP

2015_VFV-GLPPRO_GT-_UND_TOURENWAGEN_WERTUNGSLAUF_GESAMT
2015_VFV-GLPPRO_GT-_UND_TOURENWAGEN_WERTUNGSLAUF_KLASSEN
2015_VFV-GLPPRO_GT-_UND_TOURENWAGEN_FREIES_TRAINING_LAPBYLAP
2015_VFV-GLPPRO_GT-_UND_TOURENWAGEN_PFLICHTTRAINING_LAPBYLAP